Zelené povedomie možno budovať motiváciou

  24.06.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Bratislava – Medzinárodná iniciatíva Nemo (No Emission Monday – Pondelky bez emisií) zorganizovala v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) a Inštitútom urbánneho rozvoja (IUR) diskusné stretnutie odborníkov s názvom Zelené koncepty pre naše mestá. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia firiem, neziskových organizácií, akademickej obce i študenti, ktorých spája snaha prispieť ku skvalitneniu nášho života a zaisteniu zdravého rozvoja cez zníženie emisií, šetrenie energie a prírodných zdrojov, efektívne inovácie, zelené technológie a udržateľnú výstavbu. Po zaujímavých príspevkoch o koncepčnom prístupe k urbanistickému plánovaniu, konkrétnych príkladoch zelených budov a nových technologických riešení, ako aj živej diskusii sformulovali aktéri stretnutia základné zásady a konkrétnymi návrhmi, ktoré chcú v najbližšom čase komunikovať verejnosti aj predstaviteľom miestnych samospráv:

1. Osveta a zmena osobného postoja

Kľúčovú úlohu zohráva zmena postoja na cestách, vrátane ohľaduplnejšej jazdy v meste, rešpektovanie chodcov, ako aj cyklistov, či osveta v školách, ktorá znamená intenzívnejšie budovanie dobrého vzťahu k mestu či obci, životnému prostrediu a verejným priestranstvám. Príkladom môžu byť pitné fontánky na školách, efektívne recyklovanie odpadov, čistenie okolia a pod.

 2. Úloha miestnych úradov (koncepčné plánovanie)

Zahŕňa rozumné a koncepčné budovanie sietí cyklotrás – vytvorenie bezpečných ciest pre cyklistov, zázemia (stojany, semafory pre cyklistov, priechody a pod.). Na druhej strane bude cieľom zastaviť výstavbu prehnane veľkých parkovísk pri budovách, ktoré nabádajú ľudí ešte viac využívať individuálnu dopravu. Tvorivo a koncepčne treba pristupovať aj k plánom osvetlenia miest – je tu možnosť úplne zmeniť tvár mesta večerným osvetlením a podporiť tým bezpečnosť, čistotu a pohodu. Nevyhnutné je aj zachovanie mestskej zelene. Účastníci stretnutia vidia riešenie vo väčších právomociach a participovaní obyvateľov pri rozhodovaní o budúcnosti zelených plôch alebo budúcej výstavbe. Upozornili na príklad urbánneho rozvoja Vancouveru. V tejto metropole získalo podporu rozhodnutie stavať skôr vyššie budovy, ktorým budú prislúchať zodpovedajúco veľké plochy zelene.

 Dôležitú úlohu, najmä spočiatku, bude zohrávať motivácia ľudí, napr. prostredníctvom zľavy z miestnej alebo cestnej dane či úľavy na poistení a pod., ak človek najazdí určitý počet kilometrov na bicykli (meranie prostredníctvom bezpečnej aplikácie), alebo zľavy v kaviarni, múzeu či ZOO, ak návštevník príde mestskou dopravou.

 Členovia diskusie tiež odporúčajú, aby v koncepčných rozhodnutiach hrali namiesto politikov prím odborníci. Zabezpečí sa tak kontinuita, transparentnosť procesov a možnosť reálneho koncepčného dlhodobého plánovania. Priestor pre šetrenie verejného rozpočtu a presun prostriedkov na rozvoj mesta sa ukrýva v energetickom, ekologickom a ekonomickom audite verejných budov. Aktéri iniciatívy NEMO a zástupcovia SKGBC a IUR sú presvedčení, že v tomto netreba čakať na normy z EÚ, ale treba proaktívne konať ešte pred uplynutím prelomových termínov v roku 2018 a 2020.

 3. Spolupráca verejnej správy s miestnymi firmami a organizáciami

Základom úspechu je zlepšiť vzťah občanov k verejnému priestoru budovaním lepšieho prostredia a infraštruktúry (pozitívnym príkladom môže byť komplex Eurovea v Bratislave) a využívať potenciál konkrétnych priestorov (napríklad organizovaním koncertov v bratislavskom Sade Janka Kráľa).

 Spolupráca miestnych úradov, lokálnych podnikov a komunít predpokladá proaktívny prístup vo vyhľadávaní partnerstiev. Ich výhodou je rozdelenie nákladov, angažovanie viacerých skupín, väčšia šanca na úspech a udržateľnosť projektu a v neposlednom rade aj zvýšenie prestíže úradov i podnikov v miestnej komunite. Jedným z príkladov takejto spolupráce by mohla byť podpora a koordinácia študentských stáží vo firmách, ktoré sú lídrami v udržateľných riešeniach, čím by sa zabezpečil stabilný prísun budúcich expertov v tejto oblasti do praxe. Jednou z ciest je tiež podpora malých komunít a menších, jednoduchých riešení, čo v ľuďoch umocní pocit zodpovedného narábania so zdrojmi a pocit spolupatričnosti.

 Nemo:

Nemo (skratka pre No Emission Monday) je medzinárodná nezisková iniciatíva, ktorá spája odborníkov z oblasti biznisu a výskumu zelených technológií v otvorenej a voľnej komunite. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť platformu pre hľadanie efektívnych, inovatívnych a zmysluplných riešení, ktoré by prispeli k budúcnosti bez emisií. Výsledkom sú nové podnikateľské možnosti a príležitosť rozvíjať nové nápady a spoločné projekty v oblasti zelených technológií a udržateľnej produkcie. Momentálne fungujú miestne Nemo komunity v takmer 20 mestách na troch kontinentoch a Bratislava patrí spolu so štyrmi škandinávskymi mestami, Šanghajom, Hong-Kongom, Zürichom a Londýnom, do prvej desiatky svetových miest, kde sa Nemo udomácnilo.

Web: www.noemissionmonday.com

 

SKGBC:
Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny, vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti, aby sa energeticky úsporné budovy a udržateľná výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Sleduje pritom všetky tri piliere udržateľnosti: ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty, ktoré musia byť v prípade zelených budov v súlade. V rámci princípov udržateľnej výstavby sa budovy vnímajú komplexne – vzhľadom na celý ich životný cyklus (od návrhu a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu a recykláciu materiálov).

SKGBC združuje spoločnosti, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Zakladajúcimi partnermi SKGBC sa dosiaľ stali spoločnosti ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff et Compagnons, Delphia, DNA Slovakia, E-dome, EHBstav, Elektrodesign Ventilátory, Eneco, Goodman Slovakia, Helika, Knauf Insulation, North East Development, Philips Slovakia, REDESIGN, SaveEnergy, Schüco Slovensko, Schneider Electric Slovakia, Skanska SK, Traficon Slovakia, VELOX-WERK a Zumtobel Lighting.

Web: www.skgbc.org

 

IUR:

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je nezisková organizácia, ktorá združuje profesie pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií, marketingoví odborníci, právnici, realitné kancelárie a správcovia nehnuteľností. Cieľom IUR je vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podpora ústretovej a efektívnej stavebnej činnosti, kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development. IUR má ambíciu podávať konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečovať profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkovať ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a širokou verejnosťou.

Web: www.iur.sk

 

Kontakt:

Anna Salvová

Kharisma, s. r. o.

Public Relations & Promotion

Tel.: +421 (0) 948 450 550

e-mail: salvova@kharisma.sk

 

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!