SPP získal prvé miesto v súťaži o národnú cenu za životné prostredie

  09.11.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

V súťaži oNárodnú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlasuje Asociáciapriemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvomživotného prostredia SR, sa spoločnosť SPP umiestnila  na prvom mieste. SPP prináleží prvenstvo vďakajeho neinvestičnému EkoFondu, ktorý je v oblasti ochrany a tvorbyživotného prostredia mimoriadne aktívny. Na podporu úspešných projektov EkoFondvyčlenil doteraz celkovo viac ako 7,6 mil. eur. Od roku 2008 bolo podporených157 projektov formou rozličných príspevkov či výhier celkovou sumou 6,3 mil. eur.

Tretí ročník súťaže oNárodnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2011, nad ktorým prevzalzáštitu minister životného prostredia József Nagy, bol vyhlásený v apríli 2011na konferencii Priemyselné emisie v Bratislave. Slávnostné vyhlásenievýsledkov sa uskutočnilo 8. novembra 2011 v Liptovskom Jáne.

Spoločnosť SPP užv tejto súťaži uspela v roku 2009, kedy získala čestné uznanie za projekt „Staréenvironmentálne záťaže". V roku 2011 do nej prihlásila svoju kľúčovúfilantropickú aktivitu v hlavnejkategórii A: manažérstvo. Ocenenie 1. miesto SPP získal za zriadenie a financovanie aktivítEkoFondu, ktorý vytvára podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,prostredníctvom úspor energie a podpory progresívnych technológií jejvyužitia.

Cenu za SPP prevzali Eva Guliková, správkyňaEkoFondu, a Robert Kopný, riaditeľ sekcie auditu, kvality, BOZP a environmentuSPP. Podľa vyjadrenia hodnotiacej  komisie má ocenený  projekt výrazné šance na úspech aj v medzinárodnejsúťaži o Európske ceny za životné prostredie v podnikaní (EBAE).

„SPP prostredníctvom EkoFondu začalrealizovať politiku spoločensky zodpovedného podnikania úplne novým smerom,"skonštatoval Robert Kopný. „Sme presvedčení, že veľké strategické firmy majú niesťzodpovednosť za vývoj a stav spoločnosti. Projekt zriadenia EkoFondu jeobzvlášť zaujímavý v tom, že tento neinvestičný fond je financovaný čisto dobrovoľnými príspevkami SPP,nad rámec všetkých legislatívnych povinností firmy a predovšetkým aj mimoasignácie 2% dane."

Jedinečnosť projektu a všeobecnúfilozofiu fondu priblížila aj jeho správkyňa EvaGuliková: „Rovnako ako samotný krok zriadenia neinvestičného fondu a jeho financovania jeojedinelým a neštandardným krokom v rámci celého podnikateľskéhoprostredia na Slovensku, tak aj aktivity fondu sa realizujú inovatívnym, naSlovensku netradičným spôsobom. Fond hľadá nové cesty a nové formy spolupráce,ktoré pritiahnu „nepodnikateľský sektor" k realizácii opatrení naznižovanie energetickej náročnosti, k úsporám energie a tým ajk ochrane životného prostredia."

EkoFondv číslach:

-         podporaprojektov v oblasti energetickejhospodárnosti budov: 110 projektovv hodnote 3,8 mil. eur,čo predstavuje zateplenie 103 396,77 m2obvodového plášťa a strechy budov, výmenu okennej plochy s celkovou rozlohou 16 692,22 m2; zlepšeniekvality bývania a využívania budov pre 149 220 osôb (priama aj nepriama podpora);

-         prijatéopatrenia v tejto oblasti priniesli celkovéúspory vo výške 1 634 262 kWh (5,88 TJ);

-         podporavyužívania paliva CNG pre motorovévozidlá v celkovej výške 68 123 eur;

-         podporavzdelávacieho procesu na školách:

súťaže pre školy: zapojených 254 škôl, 13 000 žiakov, ktorí zrealizovali viac ako 740 aktivít na tému šetrenie energie;iniciovaniea podpora nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov:vzdelávanie pedagógov, príprava študijných materiálov, vybudovanie 3 moderných učební v celkovejhodnote cca 800 000 eur; spolu 140 študentov študujúcich v prvýchdvoch ročníkoch na školách v Trnave, B. Bystrici a Prešove

Celkovo len do podpory školstva EkoFondinvestoval doteraz viac ako 4,2 mil. eur.

Viac informácií o neinvestičnomfonde zriadenom SPP nájdete na www.EkoFond.sk.

Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk)zriadila hlavná skupina SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politikyEurópskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu jeurčená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinousú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúcesa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálnea humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný nagrantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickejefektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti jespolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelomEkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané napodporu vzdelávacieho procesu najmä na základných a stredných školách,formou súťaže pre  základné školy, multimediálnej platformy o energii3. tisícročia, web hry, iniciovania vzniku a etablovania nového študijnéhoodboru Technik energetických zariadení budov a pod.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!