Pomáhame nájsť deťom rodinu

  10.09.2012

Úvod / Pomoc komunite

UniCredit Bank, člen UniCredit, jedného z lídrov medzi európskymi bankami, inšpirovaná svojím medzinárodným zázemím, prepája v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti podnikateľské záujmy banky s etickými princípmi a hodnotami spoločnosti. Filantropia ako jedna zo základných oblastí spoločenskej zodpovednosti, je už dnes súčasťou dlhodobej stratégie firmy.

Ako hovorí generálny riaditeľ UniCredit Bank, Jozef Barta „dnes už neriešime otázku, či sa filantropiou zaoberať, alebo nie. Sústredíme sa skôr na to, ako je možné filantropiu  efektívne realizovať. Aj z tohto dôvodu sme uvítali iniciatívu skupinovej nadácie UniCredit Foundation, ktorá ponechala rozhodnutie identifikovať oblasti spoločenského života, podporou ktorých by sme výrazne prispeli k zlepšeniu života sociálne najslabších skupín spoločnosti, na samotných zamestnancov banky“. Ako ďalej uviedol predseda nadácie UniCredit Foundation, Maurizio Carrara „Slovensko je jednou z prvých krajín, kde sme sa rozhodli zorganizovať hlasovanie zamestnancov, pretože bolo pre nás dôležité spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú a umožniť práve im rozhodnúť o podpore toho výnimočného projektu.“

Víťazom interného hlasovania v programe „Your Choice, Your Project“ (Vaša voľba, Váš projekt), ktorý UniCredit Foundation začiatkom jari vyhlásila, sa stal projekt občianskeho združenia Návrat – Dajme deťom rodinu. Hlavným posolstvom Návratu je podporiť rodinu (biologickú i náhradnú), ako jedinú existujúcu „inštitúciu, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin dieťaťa. Vďaka hlasom zamestnancov UniCredit Bank a finančnej podpore UniCredit Foundation v celkovej výške 108 800 EUR môže Návrat počas najbližších 2 rokov zintenzívniť svoje aktivity zamerané na rozvoj  foriem náhradnej starostlivosti, ktoré pomôžu deťom vyrastať v rodinnom prostredí. Ako zdôraznil predseda Návratu, Marek Roháček, „vznik partnerstva s dlhodobou perspektívou medzi mimovládnou a komerčnou organizáciou nie je na Slovensku samozrejmosťou. O to cennejšie je, ak táto iniciatíva vyšla práve zo strany banky“.

Jednou zo systémových foriem partnerstva je podpora náhradných rodín formou zvýhodnených bankových produktov. Ako uviedol generálny riaditeľ UniCredit Bank, Jozef Barta „našim hlavným zámerom je poskytnúť náhradným rodinám optimálne podmienky pre zabezpečenie plnohodnotného domovu deťom, ktoré doteraz nepoznali skutočný domov, Aj preto sme sa rozhodli vyjsť v ústrety rodinám, ktoré potrebujú riešiť aktuálne  finančné otázky zvýhodnenou ponukou úverov, či rodinných balíkov služieb“.

Finančnou podporou projektu však spolupráca s Návratom nekončí. Viacúrovňové partnerstvo UniCredit Bank a Návratu zahŕňa i nefinančnú podporu a to vo forme angažovanosti samotných zamestnancov banky. Ako sa vyjadril Marek Roháček, predseda Návratu „priebežné zapojenie zamestnancov vnímame ako dôležitý prvok takéhoto partnerstva.“   Tí budú participovať na tzv. Kluboch náhradných rodín, organizovaných v 17 mestách po celom Slovensku. Ide o pravidelné stretnutia náhradných rodičov, ktorí spoločne zdieľajú radosti a problémy náhradného rodičovstva. Zamestnanci UniCredit Bank sú pripravení formou bezplatného finančného poradenstva riešiť  finančné otázky, s ktorými sa náhradné rodiny bežne stretávajú pri zabezpečení vyššieho životného štandardu zvereným deťom. Zároveň budú zamestnanci motivovať k finančnej zodpovednosti aj dospievajúce deti zverené do starostlivosti náhradnej rodiny, aby v budúcnosti dokázali efektívne spravovať svoje osobné financie.

Zvýhodnené produkty, či finančné vzdelávanie však nie sú poslednou formou spolupráce. Banka pomôže deťom prežiť tie najkrajšie momenty v prostredí novej rodiny aj organizovaním tematických zbierok športových potrieb a detských kníh vo všetkých slovenských regiónoch, kde má UniCredit Bank a Návrat svoje zastúpenie. Okrem toho, UniCredit Bank bude poskytovať aj bezplatné právne a daňové poradenstvo potrebné pri administratívnej agende Návratu. Zároveň sme pripravení v budúcnosti našu vzájomnú spoluprácu rozvíjať a hľadať ďalšie možnosti, ktorými by sme prispeli k zvýšeniu hodnoty nášho vzájomného partnerstva. 

  A ako uviedol M. Carrara, “Som veľmi rád, že s týmto projektom na Slovensku začíname a prispejeme tak k tomu, aby viac detí mohlo vyrastať priamo v kruhu rodiny“, povedal Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation.

Kontakty na médiá:       Identita a komunikácia

                                Zuzana Ďuďáková

                                Tel.: +421 2 4950 2303

                                zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk


O UniCredit Foundation

UniCredit Foundation je firemná nadácia založená v roku 2003, ktorej hlavným cieľom je prispievať k rozvoju solidarity a filantropie v spoločenstvách a na územiach, kde pôsobí, predovšetkým v tých zemepisných oblastiach, kde UniCredit pôsobí (v 22 krajinách po celej Európe a strednej Ázii). Prenášaním finančných zdrojov a riadiacich zručností bežne používaných vo firemnej sfére, nadácia UniCredit Foundation podporuje významné projekty s cieľom podporiť pozitívny sociálny dopad a zlepšenia, ktoré sú vykonávané miestnymi neziskovými organizáciami.

O skupine UniCredit

UniCredit je lídrom medzi európskymi bankami so silnými koreňmi v 22 krajinách. Naša celková globálna sieť pokrýva približne 50 trhov, je zastúpená viac než 9 600 pobočkami a zamestnáva viac  ako 162 000 ľudí (údaj k 31. decembru 2010). Cieľom našej profesionálnej angažovanosti je porozumieť jednotlivcom, firmám a reálnym životným situáciám ako aj potrebám miestnych komunít. Sme to my všetci, ktorí našim klientom, čeliacim rozmanitým výzvam a príležitostiam, dávame konkrétne odpovede a poskytujeme reálne prínosy.

V regióne strednej a východnej Európy UniCredit spravuje najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 3 900 pobočkami. Skupina pôsobí v Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Chorvátsku, Kazachstane, Kirgizsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rakúsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku, Turecku a Ukrajine.

O Návrate

Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a komplexne podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Zároveň poskytuje odbornú pomoc a podporu rodinám v kríze, ktorých deti strádajú a hrozí im vyňatie z rodiny a umiestnenie v inštitúcii.

Sme presvedčení, že život dieťaťa vo fungujúcej rodine je kľúčovou podmienkou jeho zdravého vývinu a duševnej pohody. Preto prvoradým krokom pri riešení psychického strádania detí v dôsledku zlyhania, alebo straty vlastnej rodiny, musí byť snaha zabezpečiť fungujúce rodinné zázemie. Bez rodiny a stabilných milujúcich rodičov sú všetky ostatné snahy o pomoc nedostatočné. Aktuálne v 9 regionálnych centrách Návratu vyše 30 odborníkov (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov...) poskytujú komplexné odborné

služby v oblastiach: náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození.

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!