Nový program na zlepšenie života komunít po celom Slovensku

  16.05.2012

Úvod / Pomoc komunite

SPP, Nadácia SPP a EkoFond sarozhodli spojiť svoje sily v programe SPPoločne a finančne podporiťkvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť. Celkovo na projekty vyčlenilisumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónovSlovenska sa oddnes až do 10. júna 2012 môžu uchádzať o finančnýpríspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnychkomunít. Prihlasovanie projektov, komplexné informovanie o priebehuprogramu ako aj finále - verejné online hlasovanie - bude prebiehať na špeciálnejwebovej stránke www.sppolocne.sk.

SPP,Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú partnerský, regionálne zameranýverejnoprospešný program s názvom SPPoločne,v ktorom chcú pomáhať adresne, konkrétnym ľuďom a komunitám zovšetkých kútov Slovenska. Hlasovanie a rozhodovanie o podporenýchprojektoch bude preto v rukách širokej verejnosti – ľudí, ktorým nieje ľahostajný ich región a dané prostredie a jeho potreby poznajú najlepšie.

„Aktivity v oblasti spoločenskejzodpovednosti podporuje SPP dlhodobo, či už prostredníctvom vlastných projektovalebo programov Nadácie SPP a  EkoFondu. Tento rok sa tieto tri subjektyrozhodli spustiť program SPPoločne, vďaka ktorému môžu ľudia sami vybraťnajlepšie projekty a pomôcť tak skvalitniť život vo svojom najbližšom okolí," zdôraznil predseda predstavenstva SPP,Jean-Jacques Ciazynski.

Od 15. mája až do 10. júna 2012môžu nepodnikateľské právnické osoby s nápadmi, ako pomôcť svojmu regiónu,prihlasovať svoje projekty. Každánepodnikateľská právnická osoba môže prihlásiť maximálne 1 projekt. Projekt je potrebné predložiťelektronicky, zaslaním vyplneného prihlasovaciehoformulára s presne špecifikovanými podmienkami programu, ktorý jeuverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk. Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od3 000 eur do 10 000 eur.

O finančný príspevok môžu požiadať tieto subjekty:

Mimovládne organizácie:občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondyŠkolské zariadenia: školy(materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávaciea výchovné zariadeniaKultúrne inštitúcie: múzeá,knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.Športové zariadenia: rôznešportové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporoušportu a športovým rozvojom detí a mládeže    Obce a mestá

Projekty je možné prihlásiťv dvoch kategóriách. V kategórii SPPoločne pre ľudí môžu záujemcovia prihlasovaťprojekty z oblasti podpory kultúry a kultúrno-spoločenských aktivít aprojekty z oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít. V druhejkategórii SPPoločne pre domovinu jemožné prihlásiť projekty z oblasti vzdelávania na tému ekológia, či trvaloudržateľný rozvoj a tiež projekty zamerané na skvalitnenie a zveľaďovanieživotného prostredia.

Z prihlásenýchprojektov odborné komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ)vyberú 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré budú zverejnenéna webovej stránke

www.sppolocne.sk. Následne v júli 2012 bude spustené verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región.Samotná široká verejnosť rozhodne najvyšším počtom zaslaných hlasov, ktorý zo120 projektov získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Uspieť bude mať šancu minimálne 10projektov v každom regióne (spolu najmenej 30 projektov).

Účastníci verejného hlasovaniaokrem toho, že svojím hlasom prispejú k rozvoju a zveľadeniu miesta,v ktorom žijú, sa automatickyzaradia aj do súťaže „Zlepšime SPPoločne Slovensko" o atraktívne ceny,napr. wellness pobyt na hrade a kaštieli Grand Castle v LiptovskomHrádku. Na záchranu a zveľadenie tejto národnej kultúrnej pamiatkyprispeli SPP aj Nadácia SPP v rámci ďalšieho zo svojich verejnoprospešnýchprogramov.

„Cieľom programu SPPoločne je zlepšiť prostredie, v ktorom žijemea preto je na ľuďoch, aby šírili medzi svojimi známymi, že je tu možnosťako pomôcť komunite a prostrediu, v ktorom žijú. Samotnú realizáciu víťazných projektov budemožné sledovať na webovej stránke www.spplocne.sk,prostredníctvom fotografií a krátkych videí. Tí, čo jednotlivé projektypodporili, tak budú môcť vidieť, ako ich hlas pomohol zvýšiť životnú úroveňv ich regióne," zdôraznila Martina Nehézová, vedúca útvarukorporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Poskončení verejného hlasovania,  SPP,Nadácia SPP a EkoFond udelia navyše bonusové ceny za 3 mimoriadnezaujímavé projekty.

Viac informácií nájdetena stránke www.sppolocne.sk.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!