Kampaň Deň zodpovednosti priniesla prvé výsledky - Viac ako štvrtina účastníkov kampane nemala v norme hodnoty krvného tlaku a 18% z oslovených vôbec nepije alkohol.

  08.08.2012

Úvod / Pomoc komunite

Počas Dňa zodpovednosti uskutočnili pracovníci poradenských centier ochrany a podpory zdravia v 36 mestách 3 539 vyšetrení. Všetkých, ktorí v ten deň prišli do vybraných obchodných centier, lekární, NsP, na mestské úrady, do kancelárií „zdravé mesto“ aj iných inštitúcií, čakali rozličné aktivity. Pracovníci im umožnili vyšetrenie jedného z pečeňových testov, ktorého zvýšená hladina môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu, meranie  tlaku krvi a vyplnenie krátkeho dotazníka týkajúceho sa konzumácie alkoholu. V piatich mestách (Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov, Košice) Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zabezpečilo aj špeciálnu hliadku zloženú z anjela a policajtky, ktorá rozdávala informačné letáky a kontakty na miesta, kde sa o tejto téme môže verejnosť dozvedieť viac (www.uvzsr.sk, www.promileinfo.sk, www.piterozumne.sk

Počas kampane v niektorých mestách pracovníci odborov podpory zdravia merali aj pulz, BMI, WHR index a celkový cholesterol. V spolupráci s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši mali účastníci kampane možnosť otestovať si množstvo alkoholu v dychu pomocou alkoholtestera policajnou hliadkou. Mestská polícia v Martine oslovovala verejnosť otázkami o zneužívaní alkoholu, a to v smere nedodržiavania zákona a negatívneho vplyvu na zdravie. K dispozícii mali špeciálne okuliare navodzujúce ilúziu 1,5 promile alkoholu v krvi. Kto prejavil záujem, mohol si vyskúšať s okuliarmi slalom medzi kužeľmi.

Pracovníci odborov podpory zdravia RÚVZ v SR v rámci kampane celkom vyšetrili 1 729 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy (GGT) v krvi (a to 690 mužom a 1 039 ženám) a 1 810 záujemcom odmerali tlak krvi (a to 730 mužom a 1 080 ženám). Priemerný vek účastníkov kampane bol 45,9 rokov.  Dotazník týkajúci sa konzumácie alkoholu vyplnilo 1 843 respondentov (806 mužov a 1 037 žien). V rámci dotazníku boli aj otázky súvisiace s konzumáciou alkoholu. Na otázku „Ako často konzumujete alkoholický nápoj?“ 17,7% účastníkov kampane uviedlo, že nepije alkohol vôbec.

Ako uviedol Róbert Ochaba, vedúci Odboru podpory zdravia z Úradu verejného zdravotníctva SR: „Spoločne sme dokázali, že môžeme zlepšiť situáciu v oblasti nadmerného užívania alkoholických nápojov. Slovensko tak nastúpilo na cestu, kedy skutočne napĺňa výzvu komisára Johna Dalliho pre zdravie a spotrebiteľskú politiku na spoločný postup štátu a priemyslu pri riešení nezodpovednej konzumácie alkoholu.

Kampaň podporil aj predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. 

„Kampaň Deň zodpovednosti je prvou spoločnou iniciatívou Úradu verejného zdravotníctva SR a nášho združenia. Chceli sme vzbudiť záujem ľudí a ukázať im možnosti, ako získať pomoc, keď sa chcú poradiť pri prevencii alkoholu,“ uviedla Júlia Hurná, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Počas Dňa zodpovednosti združenie predstavilo aj aktivity svojich členov - Heineken Slovensko, a.s. a Pivovary Topvar, a.s. - ktoré tieto spoločnosti zameriavajú práve na budovanie zodpovedného prístupu ku konzumácii alkoholických nápojov.

Zistenia z uskutočnených vyšetrení počas Dňa zodpovednosti

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR     

                                   

 

Do kampane sa zapojilo najviac ľudí na východnom Slovensku. Najväčšie percento - 22,5 % mužov bolo v Košickom kraji a najviac 21,6 % žien bolo v Prešovskom kraji. V Košickom, Trenčianskom, Nitrianskom kraji bolo vyšetrených skoro rovnaký počet mužov aj žien, v ostatných krajoch o kampaň prejavilo záujem viac žien ako mužov.

 

Do kampane sa zapojilo viac žien ako mužov. Priemerný vek mužov bol 45,3 roku a u žien 45,3 rokov. Najstarší účastník kampane mal  95 rokov. O kampaň prejavili záujem najmä ľudia vo veku 45 – 54 rokov.

Účastníci kampane podľa nameraných hodnôt tlaku krvi podľa pohlavia

 

Normálny tlak krvi bol nameraný u viac ako polovice účastníkov - 56,7 % (64,5 % u žien, 45,2 % u mužov). Vysoký normálny TK bol nameraný u 16,7 % účastníkov a to viac u 20,5 % mužov a 14,2 % žien. U  26,5 % účastníkov kampane boli namerané hodnoty v pásme hypertenzie - viac u mužov ako u žien.

Na Slovensku viac ako polovica ľudí zomiera na srdcovocievne ochorenia. Preto je nutné, čo v najväčšej miere obmedziť rizikové faktory, ktoré vedú k srdco-cievnym ochoreniam. Za normálny (optimálny) tlak krvi sa považujú hodnoty 120/80 mm Hg.  Vysoký krvný tlak zvyšuje námahu srdca a ciev. Pretože srdce musí po dlhé obdobie pracovať ťažšie ako za normálnych okolností, má tendenciu zväčšiť sa – steny srdca zhrubnú a vzniká tzv. hypertrofia srdcového svalu. Jedným z najčastejších príznakov je dýchavičnosť  po fyzickej námahe. Vysoký krvný tlak preťažuje srdce, vedie i k zatvrdnutiu a zúženiu všetkých arteriálnych ciev. Postihnuté sú najmä mozgové, obličkové a očné cievy a cievy srdcového svalu. Výsledkom môže byť infarkt alebo zlyhanie obličiek. Pacienti s hypertenziou by mali obmedziť konzumáciu alkoholu, najlepšie ju celkom vylúčiť. 

 Pečeňový test GGT v krvi sa vyšetril 1 729 záujemcom a to 690 mužom a 1 039 ženám. Priemerná hodnota GGT v krvi bola štatisticky významne vyššia u mužov ako u žien (na hladine významnosti p=0,05).  Priemerná hodnota GGT u mužov bola 0,708 ± 2,207 a u žien 0,401 ± 0,492. U 90,5 % vyšetrených účastníkov boli hodnoty GGT v norme. Zvýšená hodnota parametra GGT v krvi bola zistená u 9,5 % účastníkov kampane (u 8,8 % mužov a u 10,0 % žien).

Gama-glutamyltransferáza je enzým nachádzajúci sa v bunkových membránach a to predovšetkým v tkanivách, ktoré majú vylučovaciu alebo vstrebávaciu funkciu. Preto je GGT najviac prítomná v pečeni, žlčových cestách, obličkách, tenkom čreve. Zvýšená činnosť tohto enzýmu, často izolovane, je jedným z najcitlivejších ukazovateľov pečeňovo-žlčníkového ochorenia. Y-glutamyltransferáza sa tiež často používa ako citlivý test zisťujúci skrytý alkoholizmus.  Zvýšená činnosť GGT v sére sa tiež vyskytuje u pacientov dlhodobo liečených liekmi ako fenobarbital a fenytoín. Zvyšovať hodnoty GGT môže aj fajčenie. Tieto koncentrácie sa udávajú v jednotkách mikrokatal na liter [μkat/l].

***

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva, ako aj organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Bolo založené 10. apríla 1991 a v súčasnosti združuje všetkých producentov piva na Slovensku (okrem stredných a malých reštauračných pivovarov) a 99% producentov sladu. Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Aktívne spolupracuje a zapája sa do činnosti európskych pivovarníckych a sladovníckych združení a je členom európskeho pivovarníckeho zoskupenia EBC, ktoré odborne koordinuje a rieši problémy pivovarníctva a sladovníctva. Od roku 2008 sa stalo riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenie Brewers of Europe a spolupracuje tiež s európskym sladovníckym združením Euromalt.  Viac informácii nájdete na www.pivoslad.sk

Kontakt pre médiá: 

Miroslava Remenárová

RELATIONS CONSULTING                                                                                                                                      tel. 0917 920 959

remenarova@relationsconsulting.sk

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!