IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku

  03.04.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Víziou spoločnosti IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. To znamená aj pomoc pri vytváraní sveta, v ktorom vyvíjame lepšiu starostlivosť o životné prostredie, prírodné zdroje a starostlivosť, ktorú venujeme jeden druhému.

IKEA Group participuje spolu s externými organizáciami na mnohých projektoch týkajúcich sa lesníctva, aby prispela k rozvoju zodpovedného spravovania lesov vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.

IKEA začala na Slovensku spoluprácu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), ktoré v tejto oblasti pôsobí už do roku 1997 a je aktívne najmä v ochrane a obnove prírody a biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja, environmentálnej osvety a vzdelávania. Vo svojich ochranárskych projektoch úzko spolupracuje so štátnymi ochranárskymi aj vodohospodárskymi organizáciami, lesníkmi, armádou, miestnymi poľnohospodármi a často so štátnymi aj mimovládnymi ochranárskymi organizáciami v susedných krajinách – v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Medzi najväčšie úspechy patrí vyhlasovanie nových chránených území, obnova vodného režimu v mokradiach na Záhorí a zavedenie vhodných postupov vrámci lesného hospodárstva v Malých Karpatoch a na Dunaji. K najpopulárnejším aktivitám BROZ, do ktorých sa radi zapájajú dobrovoľníci z radov širokej verejnosti, patria jarné brigády zamerané na čistenie prírodných zákutí v okolí Bratislavy a sadenie stromov. BROZ sa zameriava na výsadbu pôvodných druhov drevín v dunajských luhoch. Snahou je nahradiť čo najviac plôch, kde sa pestoval u nás nepôvodný šľachtený topoľ, za plochy s pôvodným drevinovým zložením. Takéto intenzívne hospodársky využívané lesy sú nevhodné na hniezdenie mnohých druhov vtáctva a podporujú rozširovanie inváznych druhov rastlín.

V rámci svojej vianočnej kampane sa spoločnosť IKEA zaviazala, že za každý vianočný stromček, ktorý sa v OD predá, vysadí nový strom – a to práve v spolupráci s organizáciou BROZ. Pred Vianocami sa predalo takmer 6 000 vianočných stromčekov. Našich zákazníkov sme motivovali k tomu, aby po sviatkoch priniesli vianočné stromčeky späť, aby mohli byť ekologicky zlikvidované. Vrátilo sa nám 5 004 ks stromčekov, ktoré od nás odobrala spoločnosť Swedspan Slovakia v Malackách. Z 13 ton stromčekov vyrobili biomasu, ktorá poslúžila na výrobu tepla na vykurovanie kancelárií a hál závodov Swedspan Slovakia, Swedwood Slovakia a IKEA Components, v ktorých sa vyrábajú  niektoré z produktov IKEA.

S príchodom jari nadišiel čas na výsadbu nových stromov. Činnosť BROZ je zameraná na revitalizáciu lužných lesov a mokradí, preto sme sa rozhodli uskutočniť výsadbu 6 000 nových stromov práve v lužných lesoch okolo Dunaja v Bratislave v Podunajských Biskupiciach. V záujme ochrany prírody je vrátiť týmto lesom ich prirodzený charakter, preto sa sadia výlučne dreviny, ktoré sú na tomto území pôvodné, ako sú topole, jasene, vŕby, duby a jelše. Do výsadby stromov sa zapojili aj zamestnanci IKEA, ktorí takto ukázali, že im záleží na životnom prostredí a stave našich lesov. Samotná výsadba bola naviac obohatená o spoznávanie prebúdzajúcej sa jarnej fauny a flóry za prítomnosti odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia.

Aj takouto formou chceme dať svetu vedieť, že nám na ňom záleží a veríme, že prevzatie zodpovednosi za ľudí a životné prostredie je základným predpokladom dobrého podnikania.

Viac informácií vám poskytne:

za IKEA Bratislava, s.r.o.:

Jana Hrubcová, PR pre IKEA Bratislava, s.r.o.
e-mail: Jana.Hrubcova@ikea.com

tel: 02/48226 102
mobil: 0911672420

za BROZ:

Andrej Kovarik

awareness manager

BROZ - Bratislavske regionalne ochranarske zdruzenie
Regional association for Nature Conservation and Sustainable Development 
Šancova 96, 831 04 Bratislava 3 
tel./fax +421-2-5556 2693 
mobil: +421910942266
e-mail kovarik@broz.sk 
www.broz.sk 
 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!